O Luteranizmie

Prawdy wiary Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (Luterańskiego)

1. Wyznajemy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, przestrzegamy tych samych dziesięciu przykazań i zmawiamy to samo wyznanie wiary co i Kościół Rzymskokatolicki.

2. Naszym świętym dniem jest niedziela. W tym dniu zbieramy się na nabożeństwach odprawianych przez księży, którzy są naszymi zwiastunami Słowa Bożego i udzielają nam Sakramentów. Wraz z nimi spowiadamy się tylko samemu Bogu w bezusznej spowiedzi (spowiedź ogólna).

3. Nie praktykujemy kultu świętych, obrazów i relikwii.

4. Marię obdarzamy czcią i szacunkiem za jej posłuszną wiarę i ufność pokładaną w Bogu.

5. Nie uznajemy istnienia czyśćca.

6. Mamy dwa sakramenty: Chrzest (niemowląt) i Komunię Świętą (Sakrament Ołtarza - nadal pod dwiema postaciami. Pierwsza Komunia święta - Konfirmacja w wieku piętnastu lat).

7. Obchodzimy te same święta Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Zmartwychwstanie Jezusa rozpoczyna w historii ludzkości nowy czas. W nim Zmartwychwstały Jezus przychodzi, aby dać całemu światu przebaczenie, które dla niego wywalczył w Wielki Piątek na krzyżu Golgoty.

8. Jesteśmy zbawieni przez wiarę dzięki łasce Boga, co jest Jego darem, nie ma w tym żadnej naszej zasługi. 

9.Ważne jest dla nas to, że mimo przyjęcia do Królestwa Chrystusa, żyjemy jeszcze w świecie stworzenia i spoczywają na nas obowiązki wobec obu królestw (ziemskiego i boskiego). Jako chrześcijanie posłani jesteśmy na świat, żeby swoim życiem świadczyć o nowej i lepszej sprawiedliwości, która nadeszła wraz z Chrystusem i jego zbawieniem. Żyjemy także w świecie i posiadamy obowiązki jako obywatele państwa i wspólnoty, do której należymy.

Nauka Kościoła

Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego można streścić w czterech hasłach i zasadach. Ich autorem jest "ojciec reformacji" ks. dr Marcin Luter, który na ich podstawie przeprowadził dzieło odnowy i reformy chrześcijańskiego Kościoła. Hasła te odnoszą się do czterech łacińskich zwrotów: sola scriptura - jedynie Pismo; solus Christus - jedynie Chrystus; sola verbo - jedynie Słowo; sola gratia i sola fide - jedynie łaska i jedynie wiara.

  • Jedynie PISMO

Reformacja wezwała Kościół do powrotu do Pisma Świętego. Zasada sola scriptura oznacza, że jedynym źródłem wiary i życia każdego chrześcijanina powinna być Biblia. Wiary i życia nie może bowiem kształtować tradycja, czy ludzkie dogmaty. Wiara wyrasta jedynie ze Słowa Bożego i przez to Słowo jest w nas kształtowana i rodzi nowe życie. Dlatego też to, co jest nie zgodne ze Słowem Bożym musi być odrzucone i usunięte z życia świadomie wierzącego człowieka. Chrześcijanin nie powinien iść w życiu wiary za głosem zwiastowania, które nie wypływa jedynie z Pisma Świętego. Słowa Biblii uczą nas: "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości" (2 Tm 3,16).

  • Jedynie CHRYSTUS

To za sprawą Reformacji udało się w oparciu o Biblię przywrócić właściwe miejsce w życiu wiary Synowi Bożemu - Jezusowi Chrystusowi. Ta szczególna zasada: solus Christus oznacza, że jedynym Zbawicielem świata; Panem życia i śmierci, jedynym i prawdziwym pośrednikiem między Bogiem Ojcem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. Jedynie On powinien być przedmiotem wszelkiego uwielbienia i czci. Hasło - jedynie Chrystus - wyklucza na podstawie Pisma Świętego pośrednictwo Marii Panny i świętych na drodze zbawienia człowieka. Marię należy stawiać za wzór bogobojnego życia, otaczać szacunkiem, lecz modlić się należy jedynie do Boga przez Jezusa Chrystusa. Wszelkie modlitwy za pośrednictwem świętych ujmują czci należnej Jezusowi Chrystusowi. Jedynie w Chrystusie Bóg spotyka się osobiście z człowiekiem. Tylko przez Chrystusa i w Chrystusie dokonuje się odpuszczenie grzechów i zbawienie. Wierzymy, że " jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus" (1 Tm 2,5).

  • Jedynie SŁOWO

Reformacja na podstawie Pisma Świętego uznała Słowo Boże za jedyne źródło zbawienia człowieka. Zasada sola verbo - jedynie Słowo, oznacza, że dokonane na krzyżu Golgoty zbawienie przez Jezusa Chrystusa udzielane jest nam przez Słowo Boże. Bóg w swoje Słowo włożył moc zbawienia wierzącego człowieka. Ofiara Chrystusa na krzyżu Golgoty dokonana raz na zawsze, staje się udziałem wszystkich tych, którzy z wiarą słuchają i przyjmują do swego życia Słowa Boga i używają sakramentów zgodnie z nauką samego Chrystusa. Jedynie Duch Święty - trzecia osoba Boga; przez Słowo Zakonu czyli Prawa daje poznanie grzechu, świadomości śmierci i mocy oddziaływania szatana na ludzkie życie. Przez wiarę Słowo Ewangelii budzi wiarę w moc Chrystusowego krzyża i Jego zwycięstwo nad moim grzechem, śmiercią i szatanem. Kościół posiada dwa sakramenty ustanowione przez Jezusa Chrystusa: Chrzest i Wieczerzę Pańską. Są one widzialną formą Bożego Słowa. Związane są z obietnicą zbawienia. Jako znaki łaski Bożej, są środkami, przez które skutecznie działa Syn Boży. Przez osobistą wiarę przyjmowane są dary łaski Bożej.

  • Jedynie ŁASKA, jedynie WIARA

Reformacja wyrosła z poznania, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez Boga ze swoich grzechów jedynie z łaski; dzięki zasłudze krzyżowej Jezusa Chrystusa przez wiarę. Zasada sola gratia i sola fide oznacza, że łaska Boża wyprzedza wszelkie ludzkie działanie i chęci; a pobożne praktyki kościelne, dobre uczynki nie dadzą nam zbawienia. Uczynił to Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu Golgoty. Wiara moja nie jest zasługą przed Bogiem. Rodzi się ona i wyrasta ze Słowa Bożego i przez nią człowiek przyswaja sobie dar usprawiedliwienia. Tylko Bóg przyobleka wierzącego w szatę Chrystusowej sprawiedliwości i świętości. Dobre uczynki są naszą chrześcijańską powinnością. Uczynki wyrastają z wiary, która jest czynna w miłości do Boga i bliźniego, i świadczą o jej szczerości i autentyczności. Jedynie w Chrystusie wiara może przynosić owoce w życiu codziennym. "Albowiem łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił" (Ef 2,8-9). 

Hasło miesiąca
Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?
1Kor 6,19
Hasło tygodnia